Gyermekbántalmazásról

Magyarországon zéró tolerancia él a gyermekbántalmazás tekintetében, egy kiskorút semmilyen formában nem lehet kitenni erőszaknak. A bántalmazás, azonnali hatósági intézkedést von maga után.

A gyermekbántalmazással kapcsolatos zéró tolerancia jegyében a gyermekekkel szembeni fizikai, érzelmi és/vagy szexuális visszaéléseket, valamint a gyermekek elhanyagolásának bizonyos eseteit a büntetőjog is tilalmazza.

A Gyermekvédelmi törvény 2005-ös módosítása megtiltotta a testi fenyítés, mint nevelési eszköz használatát, a társadalom többsége sajnos továbbra is elismeri a „házi (gyakran kizárólagos) fegyelmezési jogot”.

Ha valaki tudomást szerez egy gyermek bántalmazásáról, bejelentést tehet a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálatnál, súlyosabb esetben a rendőrségen.

Az észlelő-és jelzőrendszer tagjai intézmények, szakemberek együttműködése. Olyan információáramlás, amely az egyén és a család problémáit hivatott megoldani.
 Ezek:

 • egészségügyi szolgáltatók
 • személyes gondoskodást nyújtók
 • köznevelési intézmények
 • rendőrség
 • ügyészség
 • bíróság
 • pártfogó felügyelői szolgálat
 • áldozatsegítést ellátó szervezetek
 • menekülteket befogadó állomás
 • egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek
 • munkaügyi hatóság
 • javítóintézet
 • gyermekjogi képviselő
 • fővárosi, megyei kormányhivatal
 • állampolgárok
 •  

Barátnőm, kolléganőm Pálfay Andrea logopédus-pszichológus tisztázó gondolataival folytatom.

A gyermekek veszélyeztetéséről

A Gyermekvédelmi törvény meghatározása szerint a veszélyeztetettség „olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.”

A veszélyeztetettséggel kapcsolatban különbséget kell tennünk elhanyagolás és bántalmazás között.

Elhanyagolás esetén a veszélyeztetés elsősorban a gyermeket nevelő felnőttek tudatlanságából (nincsenek tisztában a gyermek szükségleteivel, hiányoznak a gyermekneveléssel kapcsolatos saját mintáik), nemtörődömségéből, illetve az alapvető fizikai és pszichés szükségletek biztosításának nehézségeiből (pl. anyagi források szűkössége, szülő pszichopatológiája) adódik.

Fizikai elhanyagolásnak számít a gyermek nem megfelelő táplálása vagy ruháztatása, személyes higiéniájának elhanyagolása, a számára biztosított tárgyi környezet (pl. intim személyes tér, saját ágy) hiányossága vagy balesetveszélyessége, a lakhatási körülmények elégtelensége. Ide tartozik még a gyermek felügyelet nélkül hagyása, a közlekedés során elkövetett veszélyeztetés (pl. ittas vezetés, gyermekülés hiánya), illetve az orvosi utasítások be nem tartása (védőoltások, szűrővizsgálatok elmulasztása).

Az érzelmi elhanyagolás az érzelmi biztonság, állandóság, kötődésen alapuló szeretetkapcsolatok hiányát, elutasítását jelenti. Ide sorolható a feszült, konfliktusokkal terhelt családi légkör, a családtagok közötti erőszakos magatartás a gyermek jelenlétében.

Értelmi elhanyagolás esetén nem biztosítottak a gyermek életkorának megfelelő, kognitív fejlődését elősegítő tárgyi feltételek. Oktatási/nevelési elhanyagolásról beszélünk, ha a szülő nem működik együtt az intézményekkel, nem támogatja a gyermek mindennapos óvoda- és iskolalátogatási kötelezettségét, vagy nem viszi el a javasolt fejlesztési ellátásba.

Erkölcsi elhanyagolásról beszélünk a szülő antiszociális, kriminális, prostituált vagy addiktív életmódja esetén, mely a gyermek egészséges erkölcsi fejlődését veszélyezteti.

Bántalmazás esetén feltételezhető, hogy a felnőtt veszélyeztető magatartásával a gyermek egészséges testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését szándékosan akadályozza.

Érzelmi bántalmazás esetén a gyermek rendszeresen és tartósan van kitéve az érzelmi szempontból rossz bánásmódnak, ami károsan befolyásolja érzelmi fejlődését (pl. a szülő pszichológiailag hozzáférhetetlen a gyerek számára, közeledését visszautasítja). Verbális bántalmazásnak számít a gyermek kritizálása, lekicsinylése, meggyanúsítása, megfélemlítése, megfenyegetése.

Fizikai bántalmazásnak minősülnek a bántalmazás változatos formái (pl. rázás, ütés, verés, mérgezés, fojtogatás, megszorítás, égetés stb.), a büntetés fizikai megvalósulásai (pl. sarokba állítás, térdepeltetés, hideg vízzel leöntés), illetve a tudatmódosító szerek biztosítása a kiskorú számára.

A szexuális abúzus a gyermek/fiatal olyan, szexuális jellegű tevékenységekre való kényszerítését vagy csábítását jelenti, melyekre koránál és fejlettségi állapotánál fogva nem érett, melyet tilt az adott társadalom jog- és szokásrendje, illetve az adott közösségben elfogadott tabuk.

A szexuális abúzus áldozatai számára jó gyakorlatként terjedt el az izlandi Barnahus-modell, mely az igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem összekapcsolásával biztonságos és gyermekbarát környezetben vizsgálja ki az esetet, biztosítja a fizikai és pszichés felépüléshez szükséges szolgáltatásokat, védelmet nyújt az áldozat és családtagjai számára. A rendszerabúzus kockázatát is csökkentő komplex szolgáltatás Magyarországon (Szombathely) is elérhető.

A kevert bántalmazási formák ritka megjelenése a Münchausen by proxy-szindróma, amikor a gyermeket ellátó felnőtt (többségében az anya) gyermeke állapotával, tüneteivel kapcsolatban hazudik az egészségügyi dolgozóknak, illetve betegségtüneteket idéz elő szándékosan, felesleges és fájdalmas orvosi beavatkozásoknak téve ki ezzel gyermekét. Szélsőséges esetben ez a magatartásforma életveszélyes lehet a gyermekre nézve.

A gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén a jelzőrendszeri tagok (védőnő, házi gyerekorvos, szakorvos, kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, pedagógus stb.) jelzéssel kötelesek élni a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ irányába. Súlyosabb veszélyeztetés gyanúja esetén hatósági intézkedés kezdeményezhető a gyámhatóság, rendőrség felé. A gyermeket nevelő személy, illetve bármely természetes személy (pl. rokon, szomszéd) szintén tehet jelzést, illetve életkortól függetlenül maga a gyermek is jelezheti, hogy saját szülei elhanyagolják vagy bántalmazzák. A jelzést tevő személy kérheti adatai zárt kezelését. Mivel az elhanyagolás kiindulópontja lehet a bántalmazás különböző formáinak, a sikeres megelőzés feltétele az elhanyagolás korai felderítése és kezelése.